Algemene voorwaarden DDreviews.nl

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanbod: het (product– en) dienstenaanbod van een Derde dat door een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon via het Platform kan worden aanvaard.
 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van DDreviews.nl
 • Diensten/Producten: de (commerciële) diensten en/of Producten die via het Platform voor Derden door DDreviews.nl in hoedanigheid als affiliate worden aangeboden aan Gebruikers.
 • Gebruiker(s): iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die van het Platform gebruik maakt, hieronder begrepen Derden.
 • Derde(n): de natuurlijke persoon of organisatie/rechtspersoon (of een vertegenwoordiger hiervan) waarvoor DDreviews.nl affiliate diensten aanbiedt.
 • Partij/Partijen: DDreviews.nl en/of de Gebruiker(s).
 • Platform: de website(s), social media account(s), en andere tools van DDreviews.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Diensten/Producten en Producten beschikbaar worden gemaakt.
 • DDreviews.nl: die via het Platform de Diensten/Producten van Derden aan de Gebruikers aanbied en hiervoor een commissie ontvangt.

2. Toepasselijkheid

 • Op alle rechtsbetrekkingen met DDreviews.nl zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Gebruiker(s) gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door DDreviews.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Algemene voorwaarden.

3. Aanbod

 • DDreviews.nl publiceert het Aanbod namens Derden op het Platform, overeenkomstig de door Derden aangeleverde informatie, dan wel op basis van informatie en ervaringen van DDreviews.nl
 • DDreviews.nl aanvaardt in alle gevallen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de informatie op het Platform.
 • Informatie uit of afkomstig van het Platform mogen zonder toestemming van DDreviews.nl niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

4.Het Platform:

Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. DDreviews.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. DDreviews.nl wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

5. Aansprakelijkheid

DDreviews.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor tegenvallende resultaten & ervaring met de producten die we aanbevelen.

6.Garantie

DDreviews.nl biedt geen garanties met betrekking tot de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma’s. De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten uit eigen ervaring die zijn geboekt met de programma’s, maar vormen geenszins een garantie.

7. Vertrouwelijkheid van gegevens

DDreviews.nl kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

8. Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@ddreviews.nl. DDreviews.nl zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

9. Identiteit van DDreviews.nl

10. Wijziging Algemene voorwaarden

DDreviews.nl mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment wijzigen en/of aanvullen.

11. Overige bepalingen

 • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen DDreviews en een Klant is Nederlands recht van toepassing.